ข่าวกิจกรรม

 • วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธสรงน้ำพระพุทธรัตนมงคล และรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 (คลังรูปภาพ)

       

   
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 425 คน โดยมี ดร. เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ (คลังรูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร-2563)

       

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  สาขาช่างยนต์

   รหัส ๒๐๑ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (อ่านเพิ่มเติม)

   
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (อ่านเพิ่มเติม)

   
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (อ่านเพิ่มเติม)

   

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400 cc ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

   
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ไม่ต่ำกว่า 400cc (ดาวน์โหลด)