เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Last Updated on Tuesday, 23 June 2020 05:37 Written by admin Wednesday, 29 April 2020 21:49

Print


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


สมัครเรียน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 044-612260 , 091-8305225 (นายศิวกร ธนาพงษธร)


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือเทียบเท่า สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ (เรียนจำนวน 90 หน่วยกิต)

2. สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอื่นๆ หรือสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อที่ 1. เรียนจำนวน 102 หน่วยกิต ดยต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ท-ป-น

30127-0001

งานแบบเทคนิคเครื่องมือกล

2-3-3

30127-0002

งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

2-3-3

30127-0003

งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

2-3-3

30127-0004

งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด

2-3-3


การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเมคคทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มุ่งเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน จัดการเรียนรู้จากสื่อการสอนจริง ได้แก่ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์, PLC, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, ระบบ Image Processing, การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ, ระบบนิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์, การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องกลไฟฟ้า (มอเตอร์กระแสตรง, มอเตอร์กระแสสลับ, Stepper Motor, Servo Motor), ระบบการควบคุมอัตโนมัติ, ระบบโรงงานอัตโนมัติ, การใช้และการสร้างเครื่อง CNC , ระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ระบบเมคคาทรอนิกส์ในงานควบคุมต่างๆ

ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 , 2 , 3 เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ


อาชีพสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

1. ช่างเทคนิคระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

2. ช่างเทคนิคเขียนแบบงานและเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

3. ช่างเทคนิคออกแบบติดตั้งระบบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

4. ผู้ช่วยวิศวกรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

5. เจ้าของกิจการรับเหมาการติดตั้งเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติ

6. ผู้ออกแบบนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบอัตโนมัติให้กับสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ

7. ช่างเทคนิคควบคุมการใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานและอาคารพาณิชย์

8. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


แผนการเรียนสาขางานวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  กลุ่มผู้เรียนสายตรง 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6


ครูผู้สอนประจำหลักสูตร

1. นายนิตินัย  ชัยเสนา ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท/ คอ.ม. สาขาวิชา/  เครื่องกล

ผลงานทางวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559

- รางวัลชนะเลิศ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ชื่อผลงานหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

- รางวัลชมเชย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ในงานการแข่งขันฟุตบอล U-19 ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รายวิชาสอน

งานเครื่องกลเบื้องต้น , วัสดุช่าง , งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป , ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ , เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์


2. นายศิวกร ธนาพงษธร ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/คอ.บ. สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม

ผลงานทางวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยะระบบปฏิบัตการ Android ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2558

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557

- รางวัลชนะเลิศ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ชื่อผลงานหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

- รางวัลชมเชย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ในงานการแข่งขันฟุตบอล U-19 ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รายวิชาสอน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ , การควบคุมการเคลื่อนที่และตำแหน่ง , แขนกลอุตสาหกรรม , การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ , ระบบโรงงานอัตโนมัติ , การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ,เทคโนโลยี CNC


3. นายสมบัติ  มุงเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานทางวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ชื่อผลงานหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

- รางวัลชมเชย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ในงานการแข่งขันฟุตบอล U-19 ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รายวิชาสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการการจัดการอาชีพ , นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ , กระบวนการผลิตในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ , งานบริการซ่อมบำรุงงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


4. นายพงษ์ฤทธิ์  สงคราม ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอ.บ.  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

ปริญญาโท ค.ษ.บ.  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ

- รางวัลชนะเลิศ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ชื่อผลงานหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

- รางวัลชมเชย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

- รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ในงานการแข่งขันฟุตบอล U-19 ระดับชาติ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รายวิชาสอน

การบริหารงานคุณภาพในองค์กร , เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ , การติดตั้งเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  , เทคนิคการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ , โครงการ ,  ฝึกงาน


5. นายณัฏฐวุฒิ   ชำรัมย์ ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานทางวิชาการ

- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว)  ระดับชาติ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ประเภทที่ 6 อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  ชื่อผลงานอุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ระดับ ชาติ  ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  ชื่อผลงานอุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าและรองเท้า ผู้มีปัญหาการก้มเงย  ระดับชาติ ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายวิชาสอน

วงจรไฟฟ้าและการวัด , วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล, เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ , งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


7. นายเดชาธร ยืนยงชาติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอ.บ. สาขาวิชา ไฟฟ้า

รายวิชาสอน

โปรแกรมเมเบิลคอน โทรลเลอร์ (PLC) , เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุมประมวลภาพผลงาน/รางวัล

ครูผู้สอนประจำหลักสูตร สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน

การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว)  ระดับชาติ ประจำปี 2562

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

การแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยะระบบปฏิบัตการ Android ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559นำหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขัน เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย งานฟุตบอล U-19 ประจำปีกาศึกษา 2562

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562  ชื่อผลงานอุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ระดับ ชาติ

ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ครูผู้สอนประจำหลักสูตร