กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Last Updated on Tuesday, 22 October 2019 02:05 Written by admin Tuesday, 22 October 2019 01:48

Print

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. (ชั่วโมง Home Room รับเอกสารการลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (สำหรับลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทุกชั้นปี)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา)

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/brpoly/