ข้อมูลอาคารสถานที่

สาขาอิเล็กทรอนิกส์มีห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องเก็บคุรภัณฑ์ 1 ห้อง ห้องเครื่องมือ 1 ห้อง และห้องทำหุ่นยนต์สิ่งประดิษฐ์ 1 ห้อง