แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ(การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน) ให้กับนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 01:37 Written by admin Sunday, 09 August 2020 11:10

Print

วันที่ 8 สิงหาคม 25693 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ(การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน) ให้กับนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์