โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ "การเขียนแผนธุรกิจ"

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 01:37 Written by admin Friday, 07 August 2020 20:48

Print

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 และ 13 สิงหาคม 2563 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยมี นายอนันต์  สุขดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัมนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้