โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา 25-26 กรกฎาคม 2563

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 01:35 Written by admin Monday, 27 July 2020 01:44

Print

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์