23 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ สุขดี และคณะผู้บริหารต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการฯ

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 01:36 Written by admin Friday, 24 July 2020 20:16

Print

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุขดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์