ผู้ชำนาญการด้านการเชื่อมโยงสู่การปกิบัติเข้าตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

Written by admin Thursday, 02 July 2020 01:41

Print

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นและนางสาววรรณพร สุขอนันต์ ผู้ชำนาญการด้านการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติเข้าตรวจวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นไปตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา