โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

Last Updated on Thursday, 02 July 2020 00:09 Written by admin Wednesday, 01 July 2020 23:56

Print

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ต้อนรับ นายอดุลชัย โคตะวีระ วิทยากรพี่เลี้ยง หน่วยดำเนินการพัฒนาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563