การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ได้เป็นตัวแทนในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ระดับกลุ่มจังหวัด และมีกำหนดเข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อรักษามาตรฐานและคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์การนักวิชาชีพฯ เข้าประกวดในระดับภาคต่อไปนั้น  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกชมรมและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน