โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน