โครงการมุทิตาจิต แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการมุทิตาจิต แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ ให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5  กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน