โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา)เพื่อหาคณะกรรมการองค์การชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนคณะกรรมการชุดเก่า ที่จะหมดวาระลง และส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาตามวิถีระบอบประชาธิปไตย รวมถึงฝึกการใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตามระบบประชาธิปไตย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน