ทำเนียบผู้บริหาร

นายรวม ชินานุปกรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

นายวิรัช สุวรรณทา
รอ
งผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

นายสมชัย อินอ่อน
รองผู้อำนวยการผ่ายวิชาการ

นายวิริยะ พัฒนาวิศิษฎ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายโชค ชูชาติเชื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา