ข้อมูลอาคารสถานที่

Last Updated on Thursday, 27 June 2019 22:18 Written by admin Monday, 25 March 2013 11:10

Print


พ.ศ.

รายการ

จำนวน

ราคาก่อสร้าง(บาท)

2524

ที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 15 ตารางวา

1 แปลง

43,470,000


ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก จดถนนหลักเมือง และที่มีการครอบครองนายวิทยา สินชัยศรี
ทิศตะวันตก จด จ.ส.ต.บัญญัติ วรรณศรี
ทิศเหนือ จด ถนนจิระ
ทิศใต้ จด นางมา ยิงรัมย์2531

บ้านพักครู ระดับ 3-4 เรือนแถว 2 ชั้น

1 หลัง

1,125,000


ขนาด 6 หน่วย แบบเลขที่ 3002-30032531

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

1 หลัง

6,400,000


ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 2,160 ตารางเมตร
แบบเลขที่ 1100/48/292533

บ้านพักภารโรง ขนาด 2 หน่วย

1 หลัง

168,000


แบบเลขที่ กช. 0102533

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

1 หลัง

9,400,000


ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร
ขนาด 10x48 เมตร แบบเลขที่ สช.33-32538

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย

1 หลัง

12,100,000


ไม่ต่ำกว่า 2,040 ตารางเมตร
แบบเลขที่ สช. 33-3 (2538)2539

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย

1 หลัง

6,290,000


ไม่ต่ำกว่า 1,120 ตารางเมตร ขนาด 10x27.5 เมตร
แบบเลขที่ 1100/48/29 (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)2540

บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย

1 หลัง

5,700,000


ขนาด 11x27 เมตร แบบเลขที่ 3301
(บ้านพักวิทยาเขตโคกวัด)2540

ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 250 KVA

1 ระบบ

842,455


ภายในวิทยาลัยฯ (บ้านพักวิทยาเขตโคกวัด)2543

ระบบประปาชนบท ขนาด 100 ครัวเรือน

1 ระบบ

909,000


(ติดตั้งหอถังเก็บน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำจากบ่อบาดาล)
แบบเลขที่ พน.2-34/25412545

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า

1 สาย

250,000


700 ตารางเมตร (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)2555 อาคารโรงฝึกงานแบจั่วคู่ (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)
1 หลัง 5,380,000
2559

อาคารเอนกประสงค์ (โดม) ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โคกวัด

1 หลัง 6,800,000
2560อาคารเอนกประสงค์ (โดม) ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 1 วัดกลาง1 หลัง4,348,000
2561อาคารเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน1 หลัง6,252,800
รวมทั้งสิ้น

129,799,055


แผนผังวิทยาลัยฯ