ข้อมูลอาคารสถานที่

พ.ศ.

รายการ

จำนวน

ราคาก่อสร้าง(บาท)

2524

ที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 15 ตารางวา

1 แปลง

43,470,000

ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก จดถนนหลักเมือง และที่มีการครอบครองนายวิทยา สินชัยศรี

ทิศตะวันตก จด จ.ส.ต.บัญญัติ วรรณศรี

ทิศเหนือ จด ถนนจิระ

ทิศใต้ จด นางมา ยิงรัมย์

2531

บ้านพักครู ระดับ 3-4 เรือนแถว 2 ชั้น

1 หลัง

1,125,000

ขนาด 6 หน่วย แบบเลขที่ 3002-3003

2531

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

1 หลัง

6,400,000

ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 2,160 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 1100/48/29

2533

บ้านพักภารโรง ขนาด 2 หน่วย

1 หลัง

168,000

แบบเลขที่ กช. 010

2533

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

1 หลัง

9,400,000

ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร

ขนาด 10x48 เมตร แบบเลขที่ สช.33-3

2538

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย

1 หลัง

12,100,000

ไม่ต่ำกว่า 2,040 ตารางเมตร

แบบเลขที่ สช. 33-3 (2538)

2539

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย

1 หลัง

6,290,000

ไม่ต่ำกว่า 1,120 ตารางเมตร ขนาด 10x27.5 เมตร

แบบเลขที่ 1100/48/29 (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)

2540

บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย

1 หลัง

5,700,000

ขนาด 11x27 เมตร แบบเลขที่ 3301

(บ้านพักวิทยาเขตโคกวัด)

2540

ระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 250 KVA

1 ระบบ

842,455

ภายในวิทยาลัยฯ (บ้านพักวิทยาเขตโคกวัด)

2543

ระบบประปาชนบท ขนาด 100 ครัวเรือน

1 ระบบ

909,000

(ติดตั้งหอถังเก็บน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ

ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำจากบ่อบาดาล)

แบบเลขที่ พน.2-34/2541

2545

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า

1 สาย

250,000

700 ตารางเมตร (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)

2555 อาคารโรงฝึกงานแบจั่วคู่ (อาคารเรียนวิทยาเขตโคกวัด)
1 หลัง 5,380,000

รวมทั้งสิ้น

112,398,255

แผนผังวิทยาลัยฯ

สิ่งก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน

1. คณะคหกรรม

2. คณะช่างกลโลหะ คณะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

3. คณะช่างยนต์ ,คณะบริหารธุรกิจ

4. อาคารอำนวยการ คณะวิชาสามัญ

5. หอประชุม โรงอาหาร

6. โรงจอดรถจักรยานยนต์

7. โรงจอดรถวิทยาลัย

8. ลานกีฬา

9. แฟลตบ้านพักเจ้าหน้าที่/นักการภารโรง

10. บ้านพักครู

11. แฟลตบ้านพักครู

12. บ้านพักผู้อำนวยการ

13. โรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน

14. แผนกเสริมสวย

15. ป้อมยามรักษาการ

16. น้ำพุ สวนหย่อม

17. พระพุทธรูป

18. ร้านจำหน่ายผลิตผลของนักศึกษา

ค้นหา