หลักสูตรการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมโครงการวิชาชีพ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานยานยนต์

1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

1.3 สาขาวิชาพณิชยการ

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

- สาขางานคหกรรมการผลิต

1.5 สาขาวิชาโลหะการ

- สาขางานเชื่อมโลหะ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

2.1 สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

2.5 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

- สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลากหลาย เปิดสอน 31 สาขาวิชา ดังนี้

3.1 เสริมสวยสมัยนิยม (225 ชั่วโมง)

3.2 ช่างทำผมสตรี (180 ชั่วโมง)

3.3 เสริมสวยขั้นพื้นฐาน (225 ชั่วโมง)

3.4 เสริมสวยเบื้องต้น (225 ชั่วโมง)

3.5 การแต่งเล็บ (45 ชั่วโมง)

3.6 การเกล้าผม ? ถักเปีย (45 ชั่วโมง)

3.7 การขัดตัว ? นวดตัว (45 ชั่วโมง)

3.8 การแต่งเล็บ (30 ชั่วโมง)

3.9 การซอยผม ? ดัดผม (120 ชั่วโมง)

3.10 การสระผม ? เซทผม (105 ชั่วโมง)

3.11 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (45 ชั่วโมง)

3.12 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (75 ชั่วโมง)

3.13 การประกอบติดตั้งและใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น(45 ชั่วโมง)

3.14 พิมพ์ดีดไทย (45 ชั่วโมง)

3.15 พิมพ์ดีดไทย (80 ชั่วโมง)

3.16 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (45 ชั่วโมง)

3.17 การบัญชีคอมพิวเตอร์ (45 ชั่วโมง)

3.18 มารยาทและการสมาคม (45 ชั่วโมง)

3.19 การผลิตสื่อพิมพ์ (45 ชั่วโมง)

3.20 การทำอาหารแปรรูป (10 ชั่วโมง)

3.21 ขนมไทย (10 ชั่วโมง)

3.22 อาหารไทย (60 ชั่วโมง)

3.23 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (6 ชั่วโมง)

3.24 การทำขนมเพื่อประกอบอาชีพ (24 ชั่วโมง)

3.25 การบรรจุภัณฑ์ (5 ชั่วโมง)

3.26 การแกะสลักผัก-ผลไม้ (30 ชั่วโมง)

3.27 การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ (15 ชั่วโมง)

3.28 ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง (75 ชั่วโมง)

3.29 ช่างซ่อมจักรยายยนต์ (75 ชั่วโมง)

3.30 ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล (75 ชั่วโมง)

3.31 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (30 ชั่วโมง)

4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยมศึกษา เปิดสอน 20 สาขาวิชา ดังนี้

4.1 การประดิษฐ์ของชำร่วย (75 ชั่วโมง)

4.2 เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน (75 ชั่วโมง)

4.3 การประดิษฐ์เศษวัสดุ (75 ชั่วโมง)

4.4 อาหาร ? ขนม (75 ชั่วโมง)

4.5 เย็บจักรอุตสาหกรรม (75 ชั่วโมง)

4.6 เสื้อผ้าเบื้องต้น (75 ชั่วโมง)

4.7 การปักและตกแต่งลวดลาย (75 ชั่วโมง)

4.8 ขนมอบ (75 ชั่วโมง)

4.9 พิมพ์ดีดไทย (75 ชั่วโมง)

4.10 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (75 ชั่วโมง)

4.11 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (54 ชั่วโมง)

4.12 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (75 ชั่วโมง)

4.13 ไฟฟ้า (75 ชั่วโมง)

4.14 งานเชื่อม (75 ชั่วโมง)

4.15 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (100 ชั่วโมง)

4.16 งานเครื่องยนต์เล็ก (100 ชั่วโมง)

4.17 งานเทคนิคพื้นฐาน (75 ชั่วโมง)

4.18 งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล (54 ชั่วโมง)

4.19 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ (72 ชั่วโมง)

4.20 งานจักรยานยนต์ (100 ชั่วโมง)

ค้นหา