ปรัชญา วิสัยทัศน์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy)
"ฝีมือดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น เน้นคุณภาพ"

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

เอกลักษณ์
"บริการชุมชน"

อัตลักษณ์
"จิตอาสา"

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม
4. บริหารการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้