ประวัติวิทยาลัยฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ต่อมาได้ยุบไปรวมกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และย้ายไปทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นที่ 6 ไร่ 15 ตารางวา และปี พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายเสกสรร ธีระวานิช คหบดีของจังหวัดบุรีรัมย์อีก 10 ไร่ ในบริเวณ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทั้ง 2 แห่ง 16 ไร่ 15 ตารางวา วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ และมีการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้สถานที่ตั้ง

ปี

ข้อมูล

พ.ศ. 2527

 - ประกาศจัดตั้งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์"
พ.ศ. 2529 

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 4 คณะวิชา ดังนี้
 - คณะเกษตรกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอน คือ วิชาชีพสวนครัว
 - คณะพาณิชยกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอนคือพิมพ์ดีดไทย และ อังกฤษ
 - คณะคหกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอนคือ วิชาช่างตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้นและวิชาอาหารขนม
 - คณะอุตสาหกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอนคือ วิชาช่างเครื่องยนต์เล็กและมอเตอร์ไซค์ วิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่างเชื่อมโลหะ และวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง

พ.ศ. 2530 - เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคณะศิลปหัตถกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอน คือ วิชาดนตรี และศิลปประดิษฐ์
พ.ศ. 2531 - พัฒนาอาคารเรียน 4 ชั้น หลังแรก (อาคารคหกรรม)
 - นายสุพจน์ รักษาทรัพย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2532 - งดรับนักศึกษาคณะเกษตรกรรม เนื่องจากไม่มีบุคลากรสอน มีเพียง 4 คณะวิชา คือ อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรม
พ.ศ. 2533 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ช่างฝีมือ (ปมช.) 3 แผนกวิชา คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และพาณิชยกรรม
พ.ศ. 2534 - ได้รับสถาปนาเป็น ?วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์?
 - มีอาคารเรียน 4 ชั้น เพิ่ม 1 หลัง (อาคารอุตสาหกรรม) โดยให้ชื่อว่า อาคาร 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2535 - ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งใช้ทำเป็นหอประชุม และอาคารสำนักงานปรับปรุงพัฒนา คณะอุตสาหกรรม คณะคหกรรม
พ.ศ. 2536 - ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ
พ.ศ. 2537 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีแรก 3 แผนก
 - ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาดีเด่นประจำปี ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ
พ.ศ. 2538 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระบบทวิภาคีช่างยนต์
 - เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แฟลตพักครู และ อาจารย์ 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2539 - ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 2 พัฒนาเป็นห้องสมุด- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบทวิภาคีการบัญชี
พ.ศ. 2540 -
พ.ศ. 2541 - ได้รับการคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่
พ.ศ. 2542 - ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาโรงเรียนสีขาวปลอดจากทะเลาะวิวาท การพนัน และยาเสพย์ติด
พ.ศ. 2544 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2545 - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบแรก
พ.ศ. 2546 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2547 -
พ.ศ. 2548 - ได้รับการคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่
 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
พ.ศ. 2549 - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบสอง
พ.ศ. 2550 -
พ.ศ. 2551 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมธุรกิจ
พ.ศ. 2552 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พ.ศ. 2553 -
พ.ศ. 2554 -
พ.ศ. 2555 - ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android (Android Soccer Robot 2012)
 - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบสาม
พ.ศ. 2556 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
พ.ศ. 2557 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2558 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
 - ได้รับรางวัล Horner award  ชื่อผลงานโปแกรมตรวจข้อสอบอัจฉริยะ (Exam checker) งานกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2559 - ได้รับรางวัล Honor  Awards สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ (Software  Innovation)“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่างขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560 - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
พ.ศ. 2561    - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประเภทหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ
พ.ศ. 2562   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน พร้อมโล่ การแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร ระดับชาติ