ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

ยอดนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช. 1

ยานยนต์

ชย. 1/1 ก

22ชย. 1/1 ข

21ชย. 1/2 ก

22ชย. 1/2 ข

22

รวม 87

ไฟฟ้ากำลัง

ชฟ. 1/1 ก

24ชฟ. 1/1 ข

26ชฟ. 1/2 24 รวม 74

อิเล็กทรอนิกส์

ชอ. 1/1 ก

24ชอ. 1/1 ข

26ชอ. 1/2 24 รวม 64

เชื่อมโลหะ

ชช. 1

50

รวม 50

การบัญชี

บช. 1/1

58

รวม 58

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คธ. 1/1

39คธ. 1/2

44

รวม 83

คหกรรมการผลิต

คผ. 1/1

37

รวม 45


รวมทั้งสิ้น

452

แผนรับ 480 คน คิดเป็นร้อยละ

94.16


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช.2

ยานยนต์

ชย. 2/1 ก

18ชย. 2/1 ข

20ชย. 2/2

20

รวม 58

ไฟฟ้ากำลัง

ชฟ. 2/1 ก

21ชฟ. 2/1 ข

20

รวม 41

อิเล็กทรอนิกส์

ชอ. 2/1 ก

18ชอ. 2/1 ข

21

รวม 39

เชื่อมโลหะ

ชช. 2

19

รวม 19

การบัญชี

บช. 2

27

รวม 27

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คธ. 2/1

38

รวม 38

คหกรรมการผลิต

คผ. 2

15

รวม 15

รวม

237ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช.3

ยานยนต์

ชย. 3/1 ก

19ชย. 3/1 ข

20

รวม 39

ไฟฟ้ากำลัง

ชฟ. 3/1 ก

12ชฟ. 3/1 ข

15

รวม 27

อิเล็กทรอนิกส์

ชอ. 3/1 ก

16ชอ. 3/1 ข

16

รวม 32

เชื่อมโลหะ

ชช. 3

13

รวม 13

การบัญชี

บช. 3

16

รวม 16

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คธ. 3/1

40

รวม 40

คหกรรมการผลิต

คผ. 3

16

รวม 16

รวม

280ยอดนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวส. 1

เทคนิคยานยนต์

สชย. 1

20


ติดตั้งไฟฟ้า

สชฟ. 1

23


เทคนิคคอมพิวเตอร์

สชอ. 1

11


เทคนิคการเชื่อมโลหะ สทล. 1 11

การบัญชี

สบช. 1

25


คอมพิวเตอร์กราฟิก

สคฟ. 1

26


ธุรกิจคหกรรม

สธค. 1

8


รวมทั้งสิ้น

124ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวส.2

เทคนิคยานยนต์

สชย. 2

15


เทคนิคคอมพิวเตอร์

สชอ. 2

17


ติดตั้งไฟฟ้า

สชฟ. 2

18


การบัญชี

สบช. 2

20


คอมพิวเตอร์กราฟฟิค สคฟ. 2 8

ธุรกิจคหกรรม

สธค. 2

6


รวมทั้งสิ้น

93รวมยอดสาขาเครื่องกล ระดับ ปวช. 184 คน ระดับ ปวส. 35 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน

รวมยอดสาขาโลหะการ ระดับ ปวช. 82 คน ระดับ ปวส. 11 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน

รวมยอดสาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. 142 คน ระดับ ปวส. 41 คน รวมทั้งสิ้น 183 คน

รวมยอดสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 134 คน ระดับ ปวส. 28 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน

รวมยอดสาขาการบัญชี ระดับ ปวช. 101 คน ระดับ ปวส. 45 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน

รวมยอดสาขาโลหะการ ระดับ ปวช. 82 คน ระดับ ปวส. 11 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน

รวมยอดสาขาคหกรรมศาสตร์ ระดับ ปวช. 68 คน ระดับ ปวส. 14 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน


รวมยอดนักเรียนระดับ ปวช. 969 คน

รวมยอดนักเรียนระดับ ปวส. 124 คน

รวมยอดนักเรียนทั้งหมด 1,175 คน

ค้นหา