ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ยอดนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช. 1

 - ยานยนต์

 - ชย. 1/1 ก

21 - ชย. 1/1 ข

2ุุ5 - ชย. 1/2 ก

23 - ชย. 1/2 ข

22 - ชย. 1/3                   25  รวม  116
 - ไฟฟ้ากำลัง - ชฟ. 1/1 ก                  19

 - ชฟ. 1/1 ข16  รวม  35

 - อิเล็กทรอนิกส์

 - ชอ. 1

29

  รวม  29

 - เชื่อมโลหะ

 - ชช. 1

26

  รวม  26

 - การบัญชี

 - บช. 1

16

  รวม  16

 - ช่างกล - ชก. 1/1 ก                  26

 - ชก. 1/1 ข

                  25 - ชก. 1/2 ก                  27

 - ชก. 1/2 ข                  27  รวม  105

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - คธ. 1

24

  รวม  24

 - ธุรกิจคหกรรม

 - ธค. 1

22

  รวม  22

รวมทั้งสิ้น

      373


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช.2

 - ยานยนต์

 - ชย. 2/1 ก

16 - ชย. 2/1 ข

17 - ชย. 2/2 ก

19

  


-  ชย. 2/2 ข18   รวม   70

 - ไฟฟ้ากำลัง

 - ชฟ. 2

21

   รวม  21

 - อิเล็กทรอนิกส์

 - ชอ. 2/1 ก

12 - ชอ. 2/1 ข

17

   รวม  29

 - เชื่อมโลหะ

 - ชช. 2

14

   รวม  14

 - ช่างกล - ช่างกล.2/1 ก                  26

 - ช่างกล.2/1 ข                  24   รวม  50

 - การบัญชี

 - บช. 2

13

   รวม  13

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - คธ. 2

7

   รวม  7

 - ธุรกิจคหกรรม

 - อส. 2

7-  ธอ. 226   รวม  33

รวมทั้งสิ้น

         237


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวช.3

 - ยานยนต์

 - ชย. 3/1 

26

   


 - ชย. 3/2 

32

   รวม  58

 - ไฟฟ้ากำลัง

 - ชฟ. 3

18

   รวม  18

 - อิเล็กทรอนิกส์

 - ชอ. 3

26

   รวม  26

 - เชื่อมโลหะ

 - ชช. 3

21

   รวม  21

 - การบัญชี

 - บช. 3

15

   รวม  15

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - คธ. 3

15

   รวม  15

 - ช่างกล - ชก.3/1 ก                  18 

-  ชก.3/1 ข13   รวม 31

 - ธุรกิจอาหาร

 - ธอ.3

12

   รวม  12

รวมทั้งสิ้น

196


ยอดนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวส. 1

 - เทคนิคยานยนต์

 - สชย. 1/1

30

  


 - สชย. 1/2                  24   รวม  54

 - ไฟฟ้ากำลัง

 - สชฟ. 1

11

   รวม  11

 - คอมพิวเตอร์

 - สคธ. 1/1

9

   


 - สคธ. 1/24   รวม  13
 - เครื่องมือกล  - สชก. 1 16    รวม  16

 - การบัญชี

 - สบช. 1/1

6

   


 - สบช. 1/23   รวม   9

 - ช่างอิเล็กทรอนิก

 - สชอ.1/1

14

   


 - สชอ. 1/26   รวม  20

 - ธุรกิจคหกรรม

 - สธค. 1/1

7

   


 - สธอ. 1/24   รวม  11

รวมทั้งสิ้น

         134


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 

ระดับ

สาขางาน

กลุ่ม

จำนวน

หมายเหตุ

ปวส.2

 - เทคนิคยานยนต์

 - สชย.2/1

3 - สชย.2/2                  26   รวม  29

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - สคธ. 1/1

9

   รวม  9

 - ไฟฟ้ากำลัง

 - สชฟ. 2

12

   รวม  12

 - การบัญชี

 - สบช. 2

4

   รวม  4

 - ช่างเชื่อมโลหะ - สทล. 2                  10   รวม  10
 - ช่างอิเล็กทรอนิก - สชอ. 2                  20   รวม  20
 - เครื่องมือกล  - สชก. 2 12    รวม  12
 - ธุรกิจคหกรรม - สธอ. 1/1                   4 


 - สธอ. 1/2

4

   รวม  8

รวมทั้งสิ้น

         104สรุปจำนวนนักเรียน - นักศึกษาแต่ละสาขาประจำปีการศึกษา 2562

                 สาขา                               ปวช                                           ปวส                                             รวม                         
 - ยานยนต์244   83327
 - ไฟฟ้ากำลัง742397
 - อิเล็กทรอนิกส์8440124
 - เชื่อมโลหะ511061
 - ช่างกล18628214
 - การบัญชี441357
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ462268
 - ธุรกิจคหกรรม671986สรุปจำนวนนักเรียน - นักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

    ปีการศึกษา      ปวช.           ปวส.            รวม        
2556


2557


2558


2559


25609202081,128
25619742491,223