ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จำแนกข้าราชการตามอันดับ ท/คศ.

ลำดับที่

อันดับ ท/คศ.

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

1.

ครู อันดับ คศ.3

4

3

7

2.

ครู อันดับ คศ.2

10

8

18

3.

ครู อันดับ คศ.1

3

1

4

4.

ลูกจ้างประจำ

5

3

8

5.

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

1

2

3

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

- ครูสอนพิเศษ

14

5

19

- เจ้าหน้าที่ธุรการ

7

14

21

- นักการภารโรง ยาม คนงาน

4

3

7

รวมทั้งสิ้น

48

39

87

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายรวม

ชินานุปกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชำนาญการพิเศษ

2

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชำนาญการพิเศษ

3

นายสมชัย

อินอ่อน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชำนาญการพิเศษ

4

นางชมพูนุท

นำภา

รองผุ้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

5

นายวรงจ์

แก้วบุญเรือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ชำนาญการ

สาขาวิชายานยนต์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายสมพร

เกตุพุดซา

ครู

ชำนาญการ

2

นายมณตรี

ธนะถ้อย

ครู

ชำนาญการ

3

นายวรศักดิ์

มาศรักษา

ครู

ชำนาญการ

4

นายนฤนาท

มะลาไวย์

ครูพิเศษสอน

-

5

นายปิยะวัฒน์

ปัญญาวิเศษ

ครูพิเศษสอน

-

6

นายสานิตย์

แสนบุปผา

ครูพิเศษสอน

-

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายสุบิน

สิมมาอ่อน

ครู

ชำนาญการ

2

นายพิสิฐ

พางาม

ครู

ชำนาญการ

3

นายบุรี

สุขใส

ครู

-

4

นายศิวกร

ธนาพงษธร

ครู

-

5

นายวรวุฒิ

ศรีนนท์

ครูพิเศษสอน

-

6

นายวสันต์

เหวยรัมย์

ครูพิเศษสอน

-

สาขาไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายเสกสรรค์

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

2

นายองอาจ

ราชประโคน

ครู

ชำนาญการ

3

นายทวีศักดิ์

ผู้มีสัตย์

พนักงานราชการ

-

4

วินัฐ

นาคประสพ

ครูพิเศษสอน

-

สาขางานเชื่อมโลหะ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายธานี

ชมสุข

ครู

ชำนาญการ

2

นายนิตินัย

ชัยเสนา

ครู

-

3

นายสุรสิทธิ์

ปักกะทานัง

ครู

-

4

นายชลธี

กิชะรัมย์

ครูพิเศษสอน

-

สาขาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางทิพวรรณ

ตีรชาติ

ครู

ชำนาญการ

2

นางอรวรรณ

สันติชานุวัตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

3

นางนนทลี

ชัยเสนา

ครู

-

4

นางสาวรัศมี

ขันเงิน

ครู

-

5 นางสมสมร วังคีรี ครู -

6

นางจามจุรีย์

ภักดีนันท์

พนักงานราชการ

-

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวพนิดา

เขียวเมืองน้อย

ครู

-
2 นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา ครู -

2

นางสาวอรนุช

สุขประเสริฐ

ครูพิเศษสอน

-

3

นายอนุชา

ถาวรรัตน์

ครูพิเศษสอน

-

4

นายมรกต

ดุสิตณรงค์

ครูพิเศษสอน

-

สาขาคหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวบรรจงรัตน์

สุขเรืองศรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางอัญชลี

อินอ่อน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

3

นางวาสนา

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

4

นายเปี่ยมศักดิ์

พูนทอง

ครู

ชำนาญการ

5

นางวลัยลักษณ์

ทองสุขใส

ครู

ชำนาญการ

แผนกวิชาสามัญ/สัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางพรรณทิพย์

เหง้าพรหมมินทร์

ครู

ชำนาญการ

2

นางจันทร์ทิรา

อินทร์ปรางค์

ครู

ชำนาญการ

3

นางจิตรา

สุขจิตต์

ครูพิเศษสอน

-

4

นายกฤษฎิ์

ชัยปลัด

ครูพิเศษสอน

ค้นหา