ข้อมูลบุคลากร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

อัตรากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกข้าราชการตามอันดับ ท/คศ.

ลำดับที่

อันดับ ท/คศ.

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

1.

ครู อันดับ คศ.3

2

3

5

2.

ครู อันดับ คศ.2

8

8

16

3.

ครู อันดับ คศ.1

5

3

8

4.

ลูกจ้างประจำ

4

3

7

5.

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

3

1

4

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

- ครูสอนพิเศษ

18

5

23


- เจ้าหน้าที่ธุรการ

15

3

18


- นักการภารโรง ยาม คนงาน

9

3

12


รวมทั้งสิ้น

64

29

93


ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายอนันต์

สุขดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชำนาญการพิเศษ

2

นายวิรัช

สุวรรณทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชำนาญการพิเศษ

3นายวิรัชสุวรรณทารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือชำนาญการพิเศษ
4นายวิริยะพัฒนาวิศิษฎ์รองฝ่ายบริหารทรัพยากรชำนาญการ
5นายโชคชูชาติเชื้อรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา-สาขาวิชายานยนต์

ลำดับที่

  ชื่อ   

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายอภิชาติ 

เครือณรงค์สันติ

ครู

ชำนาญการ

2

นายนฤนาท

มะลาไวย์

ครูพิเศษสอน

-

3

นายธีระยุทธ

ฤทธิ์ศิริชัย

ครูพิเศษสอน

-

4

นายสานิตย์

แสนบุปผา

ครูพิเศษสอน

-

5ว่าที่ร.ต.ฤทธิชัยศิริแววครูสอนพิเศษ-
6ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์แสนยามาทครูสอนพิเศษ-
7นายพิพัฒน์วงศ์ขันธ์ครูสอนพิเศษ-
     8นายบุญมีนครศรีครูพิเศษสอน-


สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายสุบิน

สิมมาอ่อน

ครู

ชำนาญการ

2

นายศิวกร

ธนาพงษธร

ครู

ชำนาญการ

     3นายพงษ์ฤทธิ์สงครามครูชำนาญการ
     4นายสมบัติมุงเคนครูชำนาญการ
5นายณัฐวุฒิซำรัมย์ครูชำนาญการ
     6นายวรวุฒิศรีนนท์ครูพิเศษสอน-
     7นายวสันต์เหวยรัมย์ครูพิเศษสอน-


สาขาไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายเสกสรรค์

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

2

นายเดชาธร

ยืนยงชาติ

ครู

ชำนาญการ

3

นายวินัฐ

นาคประสพ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

     4นายภาคภูมิบัวบานครูพิเศษสอน-


สาขางานเชื่อมโลหะ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายธานี

ชมสุข

ครู

ชำนาญการ

2

นายชลธี

กิชะรัมย์

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

3

นายจักรกฤษณ์

ทิวคู่

ครูพิเศษสอน

-สาขาช่างกล
ลำดับที่        ชื่อ                นามสกุล                                                  ตำแหน่ง                                                    วิทยฐานะ         
1นายนิตินัยชัยเสนาครูชำนาญการ
   2นายพิสุทธิ์สีพรมทองครูพิเศษสอน-
   3นายพัฒนศักดิ์เพียรโคตรครูพิเศษสอน-
   4นายณัฐพลแก้วประโคนครูพิเศษสอน-
   5นายธเนศทับสุลิครูพิเศษสอน-สาขาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับที่         ชื่อ                นามสกุล                                         ตำแหน่ง                                                           วิทยฐานะ          
   1นายสุรสิทธิ์ปักกะทานังครูชำนาญการ
   2นายนราวุฒิแต่งสุวรรณครูพิเศษสอน-สาขาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางอรวรรณ

สันติชานุวัตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางทิพวรรณ

ตีรชาติ

ครู

ชำนาญการ

3 นางนนทลีชัยเสนา ครู ชำนาญการ

4

นางสมสมร

วังคีรี

ครู

ชำนาญการ

     5นางสาวจรรยพรแพงนอกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู-


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวพนิดา

เขียวเมืองน้อย

ครู

ชำนาญการ
2 นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา ครู ชำนาญการ

3

นายมรกต

ดุสิตณรงค์

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

4

นายอนุชา

ถาวรรัตน์

ครูพิเศษสอน

-

5

นางอรนุช

ธุระพันธ์ครูพิเศษสอน

-


สาขาคหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวบรรจงรัตน์

สุขเรืองศรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางอัญชลี

อินอ่อน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

3

นางวาสนา

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

4

นางวลัยลักษณ์

ทองสุขใส

ครู

ชำนาญการ


แผนกวิชาสามัญ/สัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางพรรณทิพย์

เหง้าพรหมมินทร์

ครู

ชำนาญการ

2

นางจันทร์ทิรา

อินทร์ปรางค์

ครู

ชำนาญการ

     3นางสาววัลลภาอินกะสังข์ครูชำนาญการ
     4 นางเกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ ครู ชำนาญการ
     5นางจิดาภาสุขจิตต์ครูพิเศษสอน-
     7นางสาวอุษาดียิ่งครูพิเศษสอน-
     8Miss.RosarioT.Escuadraครูพิเศษสอน-
     9นางสาวนวพรทรงวิชาครูพิเศษสอน-
    10นายพยัคฆ์สวัสดีครูพิเศษสอน-


แผนกเสริมสวย
ลำดับที่           ชื่อ                         นามสกุล                  ตำแหน่ง           
    1นางธิดาทรัพย์สินลูกจ้างประจำ
    2นางดวงดาวบุปผาชาติลูกจ้างประจำ
    3นางศิริวรรณสุวรรณกาญจน์ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ
ลำดับที่           ชื่อ                         นามสกุล                      ตำแหน่ง             
   1นายสุวรรณ์ชุดพิมายช่างเหล็ก
   2นายจันทร์ทองวังสังข์พนักงานบริการ ส2/หัวหน้า
   3นายพรชัยโสนาคาพนักงานขับรถ  ส2/หัวหน้า
   4นายศรีน้อยเคียงรัมย์ช่างไม้ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับที่            ชื่อ                      นามสกุล          
ื   1นางปรวรรณบุตรคูณ
   2นางสาวเสาวณีย์สมหาญ
   3นายกิตติพงษ์หอมนวล
   4นางสาวสุนิสาขันทัพไทย
   5นางสาวอรวรรณภาวิเเสริฐรัมย์
   6นางสาววรรณภาปุสารัมย์
   7นางสาวจารุวรรณจารัมย์
   8นางสาวจันจิราเจริญเนตร
   9นางสาวเกศรินทร์กำไรเงิน
  10นายกิตติศักดิ์สุริพุทธ
  11นายเกรียงไกรอิ่มมณี
  12นายสมพรเพิ่มพูน
  13นางละมัยชุดพิมาย
  14นางสาวมณีคะติรัมย์
  15นางรัชรินทร์บุญธรรม
  16นายนะครินทร์ปลื้มกมล
  17นายสุรศักดิ์ทองเรือง
  18นายลวงอิ่มรัมย์
  19นายประสารยุดรัมย์
  20นายเกียรติศักดิ์กลิ่นสุวรรณ
  21นางศรัญญาวงศ์คำ
  22นายฤทธิรงค์ดุสิตณรงค์
  23นางกัญญาณัฐปุระหล่า
  24นายวรรณกรปิดจะยัง
  25นางสาวกชมนบุญธรรม
  26นางสาวฐิติมาภรณ์ชำรัมย์
  27นางสาวภาสินีมีศรี
  28นางสาวจตุพรสงคราม
  29นางสาวสุธีมาโกรัมย์
  30นายวันชัยมามีผล