ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกข้าราชการตามอันดับ ท/คศ.

ลำดับที่

อันดับ ท/คศ.

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

1.

ครู อันดับ คศ.3

2

3

5

2.

ครู อันดับ คศ.2

6

6

12

3.

ครู อันดับ คศ.1

3

4

7

4.

ลูกจ้างประจำ

5

3

8

5.

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

3

1

4

6.

ลูกจ้างชั่วคราว





- ครูสอนพิเศษ

18

6

24


- เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

14

17


- นักการภารโรง ยาม คนงาน

7

3

10


รวมทั้งสิ้น

47

40

87


ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายรวม

ชินานุปกรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชำนาญการพิเศษ

2

นายวิรัช

สุวรรณทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชำนาญการพิเศษ

3นายวิรัชสุวรรณทารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือชำนาญการพิเศษ
4นายวิริยะพัฒนาวิศิษฎ์รองฝ่ายบริหารทรัพยากรชำนาญการ
5นายโชคชูชาติเชื้อรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา-



สาขาวิชายานยนต์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายอภิชาติ

เครือณรงค์สันติ

ครู

-

2

นายนฤนาท

มะลาไวย์

ครูพิเศษสอน

-

3

นายธีระยุทธ

ฤทธิ์ศิริชัย

ครูพิเศษสอน

-

4

นายสานิตย์

แสนบุปผา

ครูพิเศษสอน

-

5ว่าที่ร.ต.ฤทธิชัยศิริแววครูสอนพิเศษ-
6ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์แสนยามาทครูสอนพิเศษ-
7นายพิพัฒน์วงศ์ขันธ์ครูสอนพิเศษ-
     8นายบุญมีนครศรีครูพิเศษสอน-


สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายสุบิน

สิมมาอ่อน

ครู

ชำนาญการ

2

นายศิวกร

ธนาพงษธร

ครู

ชำนาญการ

     3นายพงษ์ฤทธิ์สงครามครู-
     4นายสมบัติมุงเคนครู-
5นายณัฐวุฒิซำรัมย์ครู-
     6นายวรวุฒิศรีนนท์ครูพิเศษสอน-
     7นายวสันต์เหวยรัมย์ครูพิเศษสอน-


สาขาไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายเสกสรรค์

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

2

นายเดชาธร

ยืนยงชาติ

ครู

-

3

นายวินัฐ

นาคประสพ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

     4นายภาคภูมิบัวบานครูพิเศษสอน-
5นางสาวกมลฉัตรตีเวียงครูพิเศษสอน-


สาขางานเชื่อมโลหะ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายธานี

ชมสุข

ครู

ชำนาญการ

2

นายนิตินัย

ชัยเสนา

ครู

ชำนาญการ

3

นายสุรสิทธิ์

ปักกะทานัง

ครู

ชำนาญการ

4

นายชลธี

กิชะรัมย

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

     5นายจักรกฤษณ์ทิวคู่ครูพิเศษสอน-
     6นายธเนศทิวคู่ครูพิเศษสอน-
     7นายณัฐพลแก้วประโคนครูพิเศษสอน-


สาขาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางอรวรรณ

สันติชานุวัตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางทิพวรรณ

ตีรชาติ

ครู

ชำนาญการ

3 นางนนทลีชัยเสนา ครู ชำนาญการ

4

นางสมสมร

วังคีรี

ครู

ชำนาญการ

     5นางสาวจรรยพรแพงนอกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู-


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวพนิดา

เขียวเมืองน้อย

ครู

ชำนาญการ
2 นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา ครู -

3

นายมรกต

ดุสิตณรงค์

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

4

นายอนุชา

ถาวรรัตน์

ครูพิเศษสอน

-

5

นางอรนุช

ธุระพันธ์ครูพิเศษสอน

-


สาขาคหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวบรรจงรัตน์

สุขเรืองศรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางอัญชลี

อินอ่อน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

3

นางวาสนา

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

4

นางวลัยลักษณ์

ทองสุขใส

ครู

ชำนาญการ


แผนกวิชาสามัญ/สัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางพรรณทิพย์

เหง้าพรหมมินทร์

ครู

ชำนาญการ

2

นางจันทร์ทิรา

อินทร์ปรางค์

ครู

ชำนาญการ

     3นางสาววัลลภาอินกะสังข์ครู-
     4 นางเกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ ครู -
     5นางจิดาภาสุขจิตต์ครูพิเศษสอน-
     7นางสาวอุษาดียิ่งครูพิเศษสอน-
     8Miss.RosarioT.Escuadraครูพิเศษสอน-
     9นายกฤษฎิ์ชัยปลัดครูพิเศษสอน-


ค้นหา