โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกัน การโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา