โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิด ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษ พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา รวมถึงการสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา นักศึกษาและเยาวชนในเรื่องของโทษ  พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อนำไปสู่การสร้างพลังให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมที่ดีต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 - ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ค้นหา