การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยกระทรวงสาธารสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ ให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ค้นหา