โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านการกีฬาเพิ่มขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามบุรีรัมย์ สเตเดียม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา