ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรณีพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ.2562(30 ธันวาคม 2562) เพื่อให้มีวันหยุดราชการอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 รวม 5 วัน นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้คำนึงถึงนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนาและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสบับสนุนกิจกรรมของสถาบันครอบครัวในเทศกาลปีใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2558 (ข้อ 8) จึงได้ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษในระหว่างวันที่ 2 - 3 มกราคม 2563

ค้นหา