โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา