โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร เพื่อปลูกฝังวินัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจร รวมถึงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้อื่น โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมและลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา