ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นเรื่องคลิกส์ที่นี่)

(ดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนคลิกส์ที่นี่)

ค้นหา