ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

แผนการการพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี และ 20 ปี

1-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

2-แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

3-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

4-แผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์, ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง, ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์, ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ ,ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน, ชมรมวิชาชีพการบัญชี, ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และชมรมวิชาชีพคหกรรม (อาหารและโภชนาการ+ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านวิชาชีพในสาขางานก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทดสอบภาคทฤษฎีในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ แผนกวิชาตามสาขางาน  จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยชมรมวิชาชีพคหกรรม เปิดรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เกิดประสบการณ์จริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องอาหารแผนกคหกรรม อาคารเรียน 1 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารผลการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานปี 2560

1 ปกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

2-รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

3-รายงานประจำปี 2560


 

โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

ด้วยชมวิชาชีพคหกรรม ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน โดยโครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้นำความรู้ความสามารถในชิชาชีพที่เรียนในการหารายได้พิเศษในระหว่างเรียน

2. เพื่อสรรหาสมาชิกดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่อง

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ชมรมวิชาชีพคหกรรม จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรม

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์