รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=1dv49Mv-x8iej7KTLoj4Moq-08K6WWHKG

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นเรื่องคลิกส์ที่นี่)

(ดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนคลิกส์ที่นี่)

 

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้

เอกสารต้นเรื่อง ดาวน์โหลดที่นี่  

เอกสารแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พร้อมรายละเอียดค่าเทอม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน,สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ หากไม่มาตรงตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. (ชั่วโมง Home Room รับเอกสารการลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (สำหรับลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทุกชั้นปี)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา)

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/brpoly/


 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

กำหนดการเข้าปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์การแต่งกายประจำวัน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดนักเรียน สถานศึกษาเดิม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดแดงอาชีวะกางเกงวอร์ม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: เสื้อยืดสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงวอร์ม
หมายเหตุ: ยกเลิกการพักค้างแรมโดยให้เดินทางไปกลับแทน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัช่างบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์