วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

ปรัชญาการจัดการศึกษา
"ฝีมือดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น เน้นคุณภาพ"

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม
4. บริหารการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
"จิตอาสา"

สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ต่อมาได้ยุบไปรวมกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และย้ายไปทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 ได้รับการสถาปนาเป็น "วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์" เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นที่ 6 ไร่ 15 ตารางวา และปี พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายเสกสรร ธีระวานิช คหบดีของจังหวัดบุรีรัมย์อีก 10 ไร่ ในบริเวณ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทั้ง 2 แห่ง 16 ไร่ 15 ตารางวา วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ และมีการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

พ.ศ. 2562
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน สาขางานคอมพิวเตอร์เกม
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 หุ่นยนต์ประกอบอาหารอาชีวศึกษา (The Robotics Chef Competition Vocational Education) งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

พ.ศ. 2561
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประเภทหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ

พ.ศ. 2560
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

พ.ศ. 2559
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่างขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา
- ได้รับรางวัล Honor  Awards สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ (Software  Innovation)“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

พ.ศ. 2558
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา
- ได้รับรางวัล Horner award  ชื่อผลงานโปแกรมตรวจข้อสอบอัจฉริยะ (Exam checker) งานกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล

พ.ศ. 2557
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2556
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

พ.ศ. 2555
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบสาม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android (Android Soccer Robot 2012)

พ.ศ. 2554
-

พ.ศ. 2553
-

พ.ศ. 2552
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยี

พ.ศ. 2551
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี

พ.ศ.2550
-

พ.ศ. 2549
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบสอง

พ.ศ. 2548
- ได้รับการคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2547
-

พ.ศ. 2546
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2545
- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบแรก

พ.ศ. 2544
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2543
-

พ.ศ. 2542
- ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาโรงเรียนสีขาวปลอดจากทะเลาะวิวาท การพนัน และยาเสพย์ติด

พ.ศ. 2541
- ได้รับการคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

พ.ศ. 2540
-

พ.ศ. 2539
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบทวิภาคีการบัญชี
- ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 2 พัฒนาเป็นห้องสมุด

พ.ศ. 2538
- ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แฟลตพักครู ? อาจารย์ 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง
- เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระบบทวิภาคีช่างยนต์

พ.ศ. 2537
- ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาดีเด่นประจำปี ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีแรก 3 แผนก

พ.ศ. 2536
- ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ

พ.ศ. 2535
- ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งใช้ทำเป็นหอประชุม และอาคารสำนักงานปรับปรุงพัฒนา คณะอุตสาหกรรม คณะคหกรรม

พ.ศ. 2534
- ได้รับสถาปนาเป็น "วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์"
- มีอาคารเรียน 4 ชั้น เพิ่ม 1 หลัง (อาคารอุตสาหกรรม) โดยให้ชื่อว่า อาคาร 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2533
- เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ช่างฝีมือ (ปมช.) 3 แผนกวิชา คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และพาณิชยกรรม

พ.ศ. 2532
- งดรับนักศึกษาคณะเกษตรกรรม เนื่องจากไม่มีบุคลากรสอน มีเพียง 4 คณะวิชา คือ อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรม

พ.ศ. 2531
- นายสุพจน์ รักษาทรัพย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
- พัฒนาอาคารเรียน 4 ชั้น หลังแรก (อาคารคหกรรม)

พ.ศ. 2530
- เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคณะศิลปหัตถกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอน คือ วิชาดนตรี และศิลปประดิษฐ์

พ.ศ. 2529
- เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 4 คณะวิชา ดังนี้
- คณะอุตสาหกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอนคือ วิชาช่างเครื่องยนต์เล็กและมอเตอร์ไซค์ วิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่างเชื่อมโลหะ และวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
- คณะคหกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอนคือ วิชาช่างตัดเสื้อสตรีเบื้องต้น วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้นและวิชาอาหารขนม
- คณะพาณิชยกรรมแผนกวิชาที่เปิดสอนคือพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
- คณะเกษตรกรรม แผนกวิชาที่เปิดสอน คือ วิชาชีพสวนครัว

พ.ศ. 2528
-

พ.ศ. 2527
- ประกาศจัดตั้งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์"