ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวพนิดา  เขียวเมืองน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางปรียาภรณ์  อ่อนกัณหา
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายมรกต  ดุสิตณรงค์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุชา  ถาวรรัตน์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอรนุช  ธุระพันธ์
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ