นายอนันต์  สุขดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 


นายวิรัช  สุวรรณทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นายโชค  ชูชาติเชื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


นางสายฝน  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 


รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา