39-คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it Center 2563 (ดาวน์โหลด)