ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์