ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน