แบบติดตาม ประเมินผล
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

https://forms.gle/ZLkKWE78TPti83hU9

สำหรับผู้ปกครอง

https://forms.gle/84q1QS9nTfXtiUdL7