คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ที่ 128/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่านเพิ่มเติม)