ประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ "การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์" ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE CEC) โดย ท่านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ชุดที่ 2 ในเวลา 09.00 น.
โดยท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดโดยผ่าน Live สด ผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้
และขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ดังกล่าวได้ ตาม link ที่กำหนด อบรมแล้วมีใบประกาศฯให้ (อ่านเพิ่มเติม)