ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19)
ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (อ่านเพิ่มเติม)