ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 (อ่านเพิ่มเติม)