คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ให้สถาบันการศึกษาไม่ว่าโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันกวดวิชา ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ งดการเรียน การสอน การสอน การฝึกอบรมของผู้เรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ (On Site) (อ่านเพิ่มเติม)