ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) (อ่านเพิ่มเติม)