วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 งานวัดผลประเมินผล นำโดยนางสาวพนิดา เขียวเมืองน้อย นำคณะครูผู้สอนกรอกเกรดเข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชา