วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แผนกตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำทีมโดยคุณครูศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ ออกบริการตัดผมแก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านสวายจีกหมู่ที่1 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์