สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏับัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระหว่างวันที่ 16-18 และ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 332 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์