วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
138 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 044-612260
Fax : 044-612336