ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการวันสุนทรภู่

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และแผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันสุนทรภู่ ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนนักศึกษา ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี)

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) เพื่อให้ลูกเสือเกิดความซาบซึ้งในอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญได้แสดงความระลึกถึงผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลกรวมถึงเรียนรู้วิธีการของลูกเสือตามแบบสากล  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องเพื่อให้นักเรียนนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องตามสาขางานได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมมีความรักต่อกันยิ่งขึ้นปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา รักและศรัทธาต่อสาขางานวิชาชีพ และวิทยาลัยฯและเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้กาลเทศะ มีสัมมาคราวะ มีคุณธรรม จริยธรรมโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14  มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ๆกำหนด

 

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  1 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที”

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ที่ศิษย์มีต่อ ครู – อาจารย์ และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้เพื่อสืบทอดต่อ ๆไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนครู และบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์