ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการกตเวทิตา บูชาครู เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการกตเวทิตา  บูชาครู  เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนนักศึกษา และให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ กับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร เพื่อปลูกฝังวินัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจร รวมถึงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้อื่น โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมและลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พร้อมรายละเอียดค่าเทอม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องตามสาขางานได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมมีความรักต่อกันยิ่งขึ้นปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา รักและศรัทธาต่อสาขางานวิชาชีพ และวิทยาลัยฯและเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้กาลเทศะ มีสัมมาคราวะ มีคุณธรรม จริยธรรมโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที”

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 “คุณธรรมนำความรู้ กตัญญูกตเวที” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ที่ศิษย์มีต่อ ครู – อาจารย์ และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้เพื่อสืบทอดต่อ ๆไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนครู และบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

กำหนดการเข้าปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์การแต่งกายประจำวัน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดนักเรียน สถานศึกษาเดิม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดแดงอาชีวะกางเกงวอร์ม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: เสื้อยืดสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงวอร์ม
หมายเหตุ: ยกเลิกการพักค้างแรมโดยให้เดินทางไปกลับแทน

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์