รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. (ชั่วโมง Home Room รับเอกสารการลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (สำหรับลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทุกชั้นปี)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา)

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/brpoly/


 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดที่นี้)

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นเรื่องคลิกส์ที่นี่)

(ดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนคลิกส์ที่นี่)

 

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้

เอกสารต้นเรื่อง ดาวน์โหลดที่นี่  

เอกสารแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พร้อมรายละเอียดค่าเทอม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์