ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมแข่งขันและประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปีเข้าร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับตัวแทนของสถานศึกษา และขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ๆกำหนด

 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ได้เป็นตัวแทนในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ระดับกลุ่มจังหวัด และมีกำหนดเข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เพื่อรักษามาตรฐานและคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์การนักวิชาชีพฯ เข้าประกวดในระดับภาคต่อไปนั้น  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกชมรมและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นเรื่องคลิกส์ที่นี่)

(ดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนคลิกส์ที่นี่)

 

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้

เอกสารต้นเรื่อง ดาวน์โหลดที่นี่  

เอกสารแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ดาวน์โหลดที่นี่

 

โครงการลอยกระทง

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคหกรรมร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกสืบไป ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้รู้จักนอบน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณและเกิดความสามัคคี ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดที่นี้)

 

กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. (ชั่วโมง Home Room รับเอกสารการลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (สำหรับลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ทุกชั้นปี)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้า ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา)

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/brpoly/


 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์