ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ นำทีมโดย นางสายฝน ทองเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ หมู่ที่ 8 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

     

   
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 งานวัดผลประเมินผล นำโดยนางสาวพนิดา เขียวเมืองน้อย นำคณะครูผู้สอนกรอกเกรดเข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชา

     

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   
 •  

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลด)