ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “คุณธรรมนำวิชาชีพก้าวไกลสู่อาเซียน” ปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “คุณธรรมนำวิชาชีพก้าวไกลสู่อาเซียน” ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการปฏิบัติตน  ให้เข้าใจใน กฎระเบียบ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ตลอดจนประโยชน์ต่างๆที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับในระหว่างที่ศึกษาอยู่เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ให้อยู่ร่วมกันในสังคมของวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพ และเกิดความราบรื่นในการเรียนการสอน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน,สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ หากไม่มาตรงตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ให้อยู่ร่วมกันในสังคมของวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และเกิดความราบรื่นในการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พร้อมรายละเอียดค่าเทอม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กำหนดการเข้าปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์การแต่งกายประจำวัน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดนักเรียน สถานศึกษาเดิม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดแดงอาชีวะกางเกงวอร์ม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: เสื้อยืดสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงวอร์ม
หมายเหตุ: ยกเลิกการพักค้างแรมโดยให้เดินทางไปกลับแทน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัช่างบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์