ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยคณะกรรมการชมรมเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย "คนดี ศรีอาชีวะ วช.บร."

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย "คนดี  ศรีอาชีวะ วช.บร." เพื่อเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัช่างบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานบริการชุมชน

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานบริการชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าวนานุรักษาราม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 และวัดป่าวนานุรักษาราม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน,สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ หากไม่มาตรงตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจสร้างทางเลือกให้กับตนเอง และเชิดชูเกียรติ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์